ด่านศุลกากรช่องจอม
Chong Chom Customs House
 

ความเป็นมา

ความเป็นมา

ด่านศุลกากรช่องจอม ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 37 ลงวันที่ 27 กันยายน 2504 และต่อมาได้มีการยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง กำหนดท่าหรือที่ สนามบินศุลกากร ทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร พ.ศ.2553 ปัจจุบันการแบ่งเขตการปกครองกำหนด ตำบลด่านให้ขึ้นอยู่กับอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สำหรับที่ทำการด่านศุลกากรช่องจอม ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ช่องจอม) ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสุรินทร์ไปทางทิศใต้ประมาณ 70 กิโลเมตร และด่านพรมแดนตั้งอยู่สุดทางหลวงหมายเลข 214 ติดชายแดนไทย-กัมพูชา ตรงข้ามบ้านโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัย ของกัมพูชา

สภาพทางภูมิศาสตร์ ช่องจอมเป็นแนวช่องเขาของเทือกเข้าพนมดงรัก ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนไทย-กัมพูชา ที่สามารถเดินทางข้ามแดนติดต่อกับบ้านโอร์เสม็ด อำเภอสำโรง จังหวัดอุดรมีชัยและเดินทางต่อไปยังเมืองเสียมราฐของกัมพูชาได้
ในอดีตช่องจอมเป็นช่องทางข้ามแดนไทย-กัมพูชา ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์มีการค้าชายแดนระหว่างชุมชนที่อยู่ตรงข้ามกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา แต่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและทำให้รัฐต้องขาดรายได้ ต่อมาภายหลังการค้ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น กรมศุลกากรจึงได้ดำเนินการจัดตั้งด่านศุลกากรช่องจอม เพื่อการจัดเก็บรายได้และจัดระเบียบการค้าชายแดนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้มีการประกาศปิดพรมแดนไทย-กัมพูชา เนื่องจากเกิดสงครามในกัมพูชา จากสถานการณ์ความไม่สงบและมีการสู้รบตามชายแดนไทย-กัมพูชา มีผลทำให้การค้าชายแดนของประชาชนทั้งสองประเทศต้องยุติลง กรมศุลกากรเห็นว่าชีวิตของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สินของทางราชการอาจไม่ปลอดภัย จึงอนุมัติให้ย้ายที่ทำการด่านศุลกากรช่องจอมไปอยู่ในตัวจังหวัดสุรินทร์โดยเช่าอาคารสองชั้น เลขที่ 135 ตรอกศรีไผทสมันต์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์เป็นที่ทำการด่านศุลกากรช่องจอมชั่วคราว จนกระทั่งปี พ.ศ. 2535 การสู้รบในกัมพูชาได้ยุติลงกระทรวงมหาดไทยจึงประกาศเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวที่ช่องจอม ช่องกร่าง และช่องปลดต่าง เพื่อการนำเข้าไม้จากกัมพูชา
สำหรับด้านการค้าชายแดน ผลจากการสู้รบในกัมพูชาเกิดขึ้นเป็นเวลานาน ชาวกัมพูชาต้องประสบความอดอยากและเกิดปัญหาความไม่สงบมีการปล้นสะดมตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชายแดน เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาจึงมีข้อตกลงเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องจอม กำหนดให้เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ จำกัดวงเงินการค้ารายละไม่เกิน 10,000.-บาท ห้ามยานพาหนะผ่านข้ามแดนและจำกัดพื้นที่การข้ามแดนในระยะ 1,000 เมตร จากชายแดน การปิดจุดผ่อนปรนการค้าเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2540 เนื่องจากเกิดสงครามในกัมพูชาอีกและหลังจากเหตุการณ์ไม่สงบในกัมพูชายุติลง จึงได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าใหม่อีกครั้ง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2542 กำหนดให้เปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. โดยไม่จำกัดวงเงินการค้า แต่ให้เป็นไปตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ จำกัดพื้นที่ข้ามแดนไม่เกิน 1,500 เมตร ในเขตแดนของแต่ละฝ่ายและผ่อนผันให้-ยานพาหนะผ่านเข้า-ออก เพื่อขนส่งสินค้าได้ในวันเปิดจุดผ่อนปรนการค้าเท่านั้น ต่อมาเมื่อการค้าขยายตัวสูงขึ้นจึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยประกาศเปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2562 10:56:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214)
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4414-7037
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องจอม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2016 ด่านศุลกากรช่องจอม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร