ด่านศุลกากรช่องจอม
Chong Chom Customs House
 

ภารกิจหน้าที่

ภารกิจหน้าที่ 

ด่านศุลกากรช่องจอม เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 กรมศุลกากร โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ดำเนินการด้านพิธีการนำเข้า-ส่งออก จัดเก็บภาษีอากรและการตรวจปล่อยของทางด่านศุลกากร ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 2. ดำเนินการด้านพิธีการนำเข้า-ส่งออก จัดเก็บภาษีอากร และตรวจปล่อยของในนิคมอุตสาหกรรม ที่มีเขตอุตสาหกรรมส่งออกและคลังสินค้าทัณฑ์บนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของด่านฯ
 3. ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการลักลอบหนีศุลกากร ภายในเขตอำนาจของด่านฯ หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานศุลกากรภาค หรือกรมศุลกากร
 4. จัดการตรวจตราและควบคุมกิจการของด่านตรวจ หรือด่านพรมแดนซึ่งขึ้นต่อด่านฯ
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาคืนค่าภาษีอากร
 6. เก็บรักษาสินค้าที่นำเข้า-ส่งออก รวมตลอดถึงการเก็บรักษาและจำหน่ายของกลางและของตกค้าง ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายและเรียกคืนเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524
 8. นำส่งเงินรายได้ทุกประเภทส่งคลังจังหวัด ตามระเบียบข้อบังคับ
 9. ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัด
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีและจ่ายเงินสินบนรางวัล
 11. ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 ตุลาคม 2559 14:12:15
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรช่องจอม
เลขที่ 111 หมู่ 14 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม (ทางหลวงหมายเลข 214)
ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4414-7037
อีเมล์ : chongchomcustoms@hotmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องจอม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2016 ด่านศุลกากรช่องจอม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร