ด่านศุลกากรช่องจอม
Chong Chom Customs House
 

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. ส.ท.สว่าง ประภากาส - 2513
2. นายปกรณ์ ข้อยสุชาติ พ.ศ. 2513 - 2513
3. นายสุนทร ภาคสุวรรณ พ.ศ. 2513 - 2514
4. นายเสถียร โกมลศรี พ.ศ. 2514 - 2515
5. นายอุทัย เจริญวรรณ พ.ศ. 2515 - 2516
6. นายสมหมาย เหรียญลงยา (รักษาการ) พ.ศ. 2516 - 2517
7. นายกิตติ ศรีรัตนากร พ.ศ. 2517 - 2517
8. นายไพศาล สุขสะอาด พ.ศ. 2517 - 2520
9. นายชำนาญ โอสถ พ.ศ. 2520 - 2520
10. นายอำนวย พยุงพงษ์ พ.ศ. 2520 - 2522
11. นายสถิตย์ สัลละพันธ์ พ.ศ. 2522 - 2523
12. นายประสงค์ สุคนธมาน พ.ศ. 2523 - 2526
13. นายสุธน บุญวรโชติ พ.ศ. 2526 - 2527
14. นายเชษฐ์ ดิษเจริญ (รักษาการ) พ.ศ. 2526 - 2527
15. นายเฉลิม กฤษณพันธุ์ (รักษาการ) พ.ศ. 2527 - 2529
16. นายเด่นชัย เจริญสมบัติอมร พ.ศ. 2529 - 2531
17. นายศุภศักดิ์ ศุภคติสันต์ พ.ศ. 2531 - 2532
18. นายสุริยัน พันธุ์พานิช พ.ศ. 2532 - 2533
19. นายมานะ พิสิฐบุตร พ.ศ. 2533 - 2538
20. นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค พ.ศ. 2538 - 2539
21. นายสมยศ มุสิกุล พ.ศ. 2539 - 2539
22. นายทวี น้อยน้ำคำ พ.ศ. 2539 - 2541
23. นายสุวัฒน์ ด้วงปั้น พ.ศ. 2541 - 2543
24. นายอนุสรณ์ ศรีมาลา พ.ศ. 2543 - 2544
25. นายจุฬาธร ภัยชนะ พ.ศ. 2544 - 2546
26. นายชนิด ศุทธยาลัย พ.ศ. 2546 - 2548
27. นายสุนสวัสดิ์ ธรรมนิตยางกูร พ.ศ. 2548 - 2550
28. นายศักดิ์ ยศธแสนย์ พ.ศ. 2550 - 2551
29. นายไพรัช เจริญชาศรี พ.ศ. 2551 - 2553
30. นายสรศักดิ์ มีนะโตรี พ.ศ. 2554 - 2556
31. นายเรวัตร เอี่ยมวสันต์ พ.ศ. 2556 - 2557
32. นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ พ.ศ. 2557 - 2559
33. นายประสงค์ เพริดพริ้ง พ.ศ. 2559 - 2561
34. นายสุนทร โชคเป็นธรรม พ.ศ. 2561 - 2561
35. นายวัลลภ ซุ่ยรักษา พ.ศ. 2561 - 2562
36.

37.

38.
นายวิศณุ วัชราวนิช

นายธนิต            วัฒน์ธนนันท์

นายชินวัฒน์ จันเกษม
พ.ศ. 2562 - 2563

พ.ศ. 2563 - 2564

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม 2565 10:20:36
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-6000 ต่อ 20-5044
อีเมล์ : cosciisoft@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรช่องจอม - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2016 ด่านศุลกากรช่องจอม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร